A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định Về thành phần cử tri tham gia bầu cử Tổ trưởng 5 tổ dân phố

     UỶ BAN NHÂN DÂN                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               PHƯ­ỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: 54 /QĐ -UBND                                    P. Trần Hưng Đạo, ngày 26 tháng 6 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về thành phần cử tri tham gia bầu cử Tổ trưởng 5 tổ dân phố

trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, nhiệm kỳ 2023-2025

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN P. TRẦN HƯNG ĐẠO

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật tổ chức chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày số 47/2019/QH14, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN, ngày 17/4/2008 của Chính phủ - UBTWMTTQVN hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV, ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;Thông tư số 14/2018/TT-BNV, ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ nội vụ sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV, ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND, ngày 16/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số: 34/2020/QĐ-UBND, ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh Kon Tum v/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Công văn số 435/UBND-NC ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2023-2025; Công văn số 644/UBND-NV ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc triển khai thực hiện bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2023-2025;

Căn cứ Công văn số 292-CV/ĐU, ngày 09/3/2023 của Đảng uỷ phường Trần Hưng Đạo về triển khai thực hiện việc bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2023 – 2025;

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 01/KHLT – UBND – UBMTTQ, ngày 21/3/2023 của UBND và UBMT phường Trần Hưng Đạo về việc tổ chức bầu Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2023 – 2025;

Xét đề nghị của UBMTTQ Việt Nam phường Trần Hưng Đạo.

QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Về thành phần cử tri tham gia bầu cử Tổ trưởng 5 tổ dân phố (TDP 1, Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 5) trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo nhiệm kỳ 2023 - 2025 là cử tri đại diện hộ gia đình.

Điều 2. Công chức Văn phòng - Thống kê phường, các ban ngành có liên quan, 5 Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                         CHỦ TỊCH                                    

- Thường trực Đảng uỷ phường ;

- Thường trực HĐND phường ;                                                     Đỗ Hồng Quốc

- Ban thường trực UBMTTQVN phường;

- Như điều 3;

- Lưu: VT – UBND.

                                                                                               

                                                                                                                   


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 19
Tháng 07 : 431
Tháng trước : 425
Năm 2024 : 2.500