A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo

         ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số: 39 /TB-UBND                             P. Trần Hưng Đạo, ngày 23 tháng 6 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố

 phường Trần Hưng Đạo nhiệm kỳ 2023 - 2025

 

Kính gửi:  

  • Công an phường
  • Tổ trưởng 5 tổ dân phố
  • Công chức VHXH (phụ trách VHTT)

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật tổ chức chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày số 47/2019/QH14, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số: 34/2020/QĐ-UBND, ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh Kon Tum v/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

          Trên cơ sở các Quyết định số 48/QĐ-UBND, ngày 16/6/2023 v/v công bố ngày bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2023 – 2025 của UBND phường Trần Hưng Đạo ngày 16/6/2023.

Nay UBND phường Trần Hưng Đạo thông báo thời gian tổ chức bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ dân phố nhiệm kỳ 2023 – 2025 trên địa bàn phường như sau:

Stt

Tổ dân phố

Thời gian tổ chức

Địa điểm

1

Tổ dân phố 1

19 giờ 00 phút

Ngày 06/7/2023

Hội trường TDP 1

2

Tổ dân phố 2

19 giờ 00 phút

Ngày 06/7/2023

Hội trường TDP 2

3

Tổ dân phố 3

19 giờ 00 phút

Ngày 07/7/2023

Hội trường TDP 3

4

Tổ dân phố 4

19 giờ 00 phút

Ngày 07/7/2023

Hội trường TDP 4

5

Tổ dân phố 5

19 giờ 00 phút

Ngày 08/7/2023

Hội trường TDP 5

 

Nhận được Thông báo này đề nghị Tổ trưởng các Tổ dân phố, Công chức Văn hoá – Xã hội (phụ trách VHTT)  phường thường xuyên thông báo rộng rãi trên hệ thống loa để nhân dân biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc bầu chọn người có đủ tư cách, phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, có tâm huyết, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, trực tiếp điều hành thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần củng cố, xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh.

Vậy đề nghị cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử đầy đủ, để kết quả bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2023 – 2025 đạt kết quả đúng theo quy định.

 

Nơi nhận:                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TT Đảng ủy phường;                                                         CHỦ TỊCH

- TT HĐND phường;

- Lãnh đạo UBND;                                                                     Đỗ Hồng Quốc

- Như trên;

- Lưu VT – UBND.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 18
Tháng 04 : 286
Tháng trước : 347
Năm 2024 : 984